Kestävä metsätalous

Mitä kestävä metsätalous tarkoittaa?

Metsätalous rasittaa luontoa. Hakkuiden seurauksena monet kasvilajit häviävät hakkuualueita, ja voi kestää useita vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin alueen alkuperäinen kasvusto saadaan takaisin. Suomalaisesta kasvistosta etenkin suosittu ruokamarja mustikka on kärsinyt suuresti avohakkuista.

Suomessa ei kuitenkaan olla sokeita avohakkuiden ympäristölle aiheuttamista haitoista, vaan ekologiset näkökulmat metsätaloudessa on pyritty ottamaan huomioon jo 1900-luvun alkupuolelta saakka siinä vaihtelevasti onnistuen.

Ongelmallista kuitenkin on, että toiset puulajit ovat metsänomistajalle tuottoisempia kasvattaa kuin toiset. Tällöin metsänomistajalla on usein suuri kiusaus kasvattaa vain tuottoisimpia lajeja, jotta metsät tuottaisivat mahdollisimman hyvin. Tämä johtaa joidenkin puulajien harvinaistumiseen ja myös muun luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen.

Suomessa kuitenkin metsänhoitoa valvotaan erilaisten lakien ja asetusten avulla, joten jonkinlaiset minimivaatimukset ekologiselle metsätaloudelle on määritelty. Parantamisen varaa toki on aina, mutta Suomen tilanne metsien suhteen on kuitenkin huomattavasti parempi kuin köyhissä Etelä-Amerikan maissa tai Afrikan mantereella.

Suomessa pyritään mahdollisuuksien mukaan takaamaan, että vuotuinen kasvu on vähintään yhtä suuri kuin vuotuinen hakkumäärä. Samoin pyritään takaamaan se, että kaikenikäisiä metsiä olisi olemassa vakaa määrä. Suomessa metsiä ei myöskään saa hävittää, vaan hakatun metsän tilalle on aina luotava uusi metsä. Lisäksi valtio tukee metsänomistajia erilaisilla tuilla, joten Suomessa kestävään metsätalouteen on panostettu huomattavan paljon.

Miksi kestävä metsätalous on tärkeää?

Kestävä metsätalous on tärkeää monesta syystä. Kestävä metsätalous varmistaa sen, että tulevien sukupolvien elinolosuhteita ei heikennetä. Euroopassa metsäteollisuuden panostaminen ekometsätalouteen on melko hyvällä tolalla, sillä Euroopan metsä pinta-ala on koko ajan kasvussa.

Köyhemmillä alueilla metsien liikahakkuu on kuitenkin iso ongelma. Etenkin sademetsien hakkuu uhkaa luonnon monimuotoisuutta, sillä eliöstöltään sademetsät ovat täysin ainutlaatuisia. Köyhillä alueilla metsiä raivataan viljelypeltojen ja laidunten tieltä, mikä johtaa myös maaperän köyhtymiseen. Lisäksi ongelmallista on, että trooppinen metsä uusiutuu havumetsiä hitaammin.

Metsillä on monta muutakin tehtävää kuin vain suojella luonnon monimuotoisuutta. Metsät muuan muassa hidastavat eroosiota, sillä niiden juurakot sitovat maapinta-alaa, joten tuuli ja sade eivät pääse syövyttämään niin helposti maaperää.

Puut myös sitovat itseensä hiilidioksidia, mikä hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä, sillä juuri hiilidioksidipäästöt ovat suuri syy ilmaston lämpenemiseen. Metsät myös auttavat omalta osaltaan hillitsemään erilaisia ihmisen kannalta epätoivottuja luonnonilmiöitä kuten lumi- ja maanvyörymiä.

Positiivisia esimerkkejä kestävästä metsätaloudesta maailmalta

Vaikka sademetsien hakkuiden hillitseminen ei vielä ole onnistunut siinä mittakaavassa kuin olisi toivottavaa, on kuitenkin vastatoimiin jo ryhdytty. Osa koskemattomista sademetsäalueista on nimitetty suojelualueiksi, mikä auttaa turvaamaan sademetsän ainutlaatuisen eliöstön olemassaolon jatkuvuuden.

Erittäin hyvä merkki kestävän metsätalouden kannalta on se, että sademetsien hakkuiden vastapainoksi on alettu järjestää laajamuotoisia puiden uudelleenistutusprojekteja, jotka omalta osaltaan ovat merkki siitä, että metsien hyvinvoinnista on alettu kiinnostua entistä enemmän.

Uudet metsäalueet eivät voi kuitenkaan korvata sademetsien ainutlaatuista monimuotoisuutta, joten tästä syystä sademetsien suojelu on korvaamattoman tärkeää. Olisi erittäin tärkeää, että sademetsien säilyminen varmistettaisiin kansainvälisen lainsäädännön turvin.

Tämän vuoksi onkin hyvä, että maailmanlaajuisesti on herätty siihen, että sademetsien suojelu on ehdottoman tärkeää. Myös yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet omien ostopäätösten kautta on tunnistettu. Metsien sertifiointi helpottaa kestävän metsätalouden ehdoilla valmistettujen tuotteiden löytämistä.

Lisäksi metsätaloudesta saatujen raaka-aineiden kierrättäminen on lisääntynyt, sillä paperi- ja kartonkiteollisuuden valmistamista tuotteista jo puolet tehdään kierrätyskuiduista. Tämä tietysti säästää metsiä. Suunta on siis oikea, mutta tärkeää olisi, että myös suuret kansainväliset firmat sitoutuisivat ekologiseen metsätalouteen.